Książki

  Magdalena Hryniewicka, Business corruption, (w;) Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii, (red.) Renata Runiewicz, Iwona Przychocka i Leonard Milewski, Wyd. Euro Prawo, Warszawa 2021 (ISBN 978-83-7627-190-3), s. 630-641  link 
 Moja


M.Hryniewicka, Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013, Difin (ISBN 978-83-7930-645-9) Warszawa 2015 (s.519)Pobierz fragment
Pobierz całość
 Nowe wyzwania dla przedsiebiorcy


Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez Instytucje otoczenia biznesu [w;] J.Węcławski, J.Fila (red) Nowe wyzwania przedsiębiorstw na rynkach finansowych (ISBN: 978-83-7556-779-3), CeDeWu, Warszawa 2015 s.89-110Link

 Wpływ interwencji


Wpływ funduszy unijnych na rozwój regionu na przykładzie województwa podkarpackiego, [w] W.Karpińska-Mizielińska, T.Smuga (red), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich konkurencyjność (ISBN: 978-83-7556-679-6), CeDeWu, Warszawa 2015 s.141-157Link

 Waleczny duch kobiety


Kobieta w nauce i biznesie w świetle badań empirycznych, [w:] K. Lendzion, O. A. Kotowska-Wójcik (red) Waleczny duch kobiety. Społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych (ISBN: 978-83-8090-036-3), Wyd. UKSW, Warszawa 2015 s.127-145Link
 UW

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych [w:] K.Opolski, J.Górski (red) Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej (ISBN:978-83-63856-99-1), Wyd. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 s.215-227

Pobierz plikOcena skuteczności i efektywności aplikowania o fundusze unijne przedsiębiorstw z woj. świętokrzyskiego; (w) M.Gorynia, S.Rudolf (red) Polska w UE i globalnej gospodarce (ISBN:978-83-88700-77-4), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s.244-257Link
Rosyjska publ

M.Hryniewicka, A. Łukasiewicz-Kamińska Политика в облости здоровоохранения и базового образования,  З. Стаховяк, М. Зеленкев (ред.) [В:] Конкурентоспособность экономики: oцeнка и факторы рoста в контексте интеграционных прoцeсов (ISBN:978-985-491-146-5) Гoсудaрствеииый институт управлеия и сoцялных технoлоги бГУ, Минск 2016 s.39-46


Pobierz plik