CV

Magdalena Hryniewicka - od 2008 r. dr nauk ekonomicznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, wykładowca akademicki. W latach 2008-2014 byłam pracownikiem Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKiK) w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W latach 2014-2020 ekspert merytoryczny oceniający wnioski dla PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz NCBiR (Narodowe centrum Badań i Rozwoju).  Będąc członkiem zespołów badawczych zarówno na gruncie teoretycznym jak i praktycznym brała udział w przygotowywaniu ekspertyz na zlecenia Ministerstw czy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.


Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze od początku pracy naukowej są związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Aktualnie, kontynuując dotychczasowe zainteresowania naukowo-badawcze, zajmuje się różnymi aspektami działalności podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim sektora MSP. W celu lepszego zrozumienia działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw podejmuję szeroką tematykę z zakresu: instytucji otoczenia biznesu, zatrudnienia tymczasowego i sezonowego w przedsiębiorstwach, obszarów związanych z relacjami pracownik-przełożony, przestępstw gospodarczych, finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw (w tym przede wszystkim z funduszy unijnych), konkurencyjności polskiej gospodarki (w tym także przedsiębiorstw) czy przedsiębiorczości kobiet. Przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania jest rozwój przedsiębiorstw, poszukiwanie środków zewnętrznych (przede wszystkim unijnych) na ten proces, związane z nim szanse oraz zagrożenia. Moje zainteresowania naukowe są ściśle związane z problemami praktyki gospodarczej i znajdują wyraz w realizowanych badaniach: statutowych, ekspertyzach, grantach. Wynikające z nich rezultaty są przedmiotem rozważań na łamach artykułów naukowych, rozdziałów w publikacjach książkowych, ale także referatów na konferencjach oraz seminariach. Swoją aktywność naukową łączę nieustannie z praktyką gospodarczą w postaci działalności eksperckiej, wdrożenia innowacyjnego rozwiązania do przedsiębiorstwa (pełniłam funkcję opiekuna naukowego stażu finansowanego ze środków unijnych), ale także jej efekty przekładam na podnoszenie jakości działalności dydaktycznej.

https://orcid.org/0000-0001-6851-4444