Artykuły naukowe w języku polskim

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne Acta Universitatis Nicolai Copernici (p ISNN: 2080-0339; e-ISSN: 2392-1269), Ekonomia 48 nr 2 (2017) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2017 s. 111-121 Pobierz plik
Rynek pracy jako jeden z czynników jakości życia pracowników przedsiębiorstw w regionie centralnym, Miscellanea Oeconomicae (ISSN 2081-2345),Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 3/2017 s. 263-271  Pobierz
Sposoby pozyskiwania kapitału w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie (ISSN:1733-2486), Tom XVI | Zeszyt 8 Część II s. 171–187 Pobierz plik
MSP w Polsce w perspektywie ekonomii ewolucyjnej, Myśl Ekonomiczna i Polityczna (ISSN:2081-5913), Warszawa 1/2015 s.69-92 Pobierz plik
Unia dla przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych, Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie (ISNN: 1896-656X), SGH,
Warszawa nr 1/2015 s.12-25
Pobierz plik
Kobieta na rynku pracy; Pieniądze i więź 3/2015 (ISNN:1506-7513), Sopot 2015 s. 121-131 Link
Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw; Myśl Ekonomiczna i Polityczna (ISSN 2081-5913), Warszawa, nr 2/2014 s. 41-81 Pobierz plik
Rozmiary i efekty wsparcia unijnego dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej, [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie (ISSN:1733-2486),
Tom XV zeszyt 9 część III, Łódź 2014 s.195-215
Pobierz plik
Pranie brudnych pieniędzy, jako przykład przestępstwa gospodarczego; Ruch ekonomiczny prawniczy i socjologiczny(ISSN:0035-9629), nr 4/2014 Poznań 2014 s.303-318 Pobierz plik
M.Hryniewicka , A.Trzaskowska-Dmoch, Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet, [w:] E.Gołębiewska, K.Raczkowski (red.)
Przedsiębiorczość i zarządzanie (ISSN:1733-2486), Tom XIV zeszyt 8 część II, Łódź 2013 s.279-297
Pobierz plik
Regionalne Programy Operacyjne szansą rozwoju dla przedsiębiorstw z sektora MSP, Myśl Ekonomiczna i Polityczna (ISSN:2081-5913),
Warszawa, nr 2/2013 s.85-107
Pobierz plik
M. Hryniewicka , J. Niemczyk, Ocena założeń i realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Handel Wewnętrzny (ISSN:0438-5403), Warszawa, nr 1/2013 s.41-55 Pobierz plik
M. Hryniewicka , A. Trzaskowska-Dmoch, Mobbing – patologia zarządzania zasobami ludzkimi w świetle wybranych zagadnień i
przeprowadzonych badań, [w:] J. Antoszkiewicz, M. Dębski (red) Przedsiębiorczość i Zarządzanie (ISSN:1733-2486), Łódź 2012 Tom XIII zeszyt 15 s.213-233
Pobierz plik
Wybrane formy finansowego wspierania eksportu w Polsce w latach 2000-2010;, Handel Wewnętrzny (ISSN:0438-5403),
Warszawa, nr 2/2011, s.10-18
Pobierz plik
Wybrane aspekty funkcjonowania branży motoryzacyjnej w latach 2004-2009, Handel Wewnętrzny (ISSN:0438-5403) Warszawa, nr 4-5/2010 s.61-69 Link
M. Echaust (aktual. Hryniewicka) Wybrane problemy zatrudnienia tymczasowego i sezonowego, Polityka Społeczna (ISSN:0137-4729) nr 5-6/2009 s.15-19 Pobierz plik
M. Echaust (aktual. Hryniewicka), W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga; Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność
przedsiębiorstw; Gospodarka Narodowa (ISSN:0867-0005), Wydawnictwo SGH, Warszawa nr 1-2/2009 s.89-121
Pobierz plik
   
M. Echaust (aktual. Hryniewicka), Konkurencyjność polskiej gospodarki w rankingach międzynarodowych; Wspólnoty Europejskie (ISSN:1426-2568), Warszawa nr 4/2008 s.44-49 Link