Prace statutowe

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle międzynarodowych rankingów [w:] T. Smuga (red) Analiza międzynarodowej konkurencyjności i zdolności konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw i produktów oraz całej gospodarki Polski, praca statutowa IBRKK, Warszawa 2008 s.119-129  
Postawy banków wobec finansowania działalności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, [w:] T. Smuga (red) Wpływ kryzysu na funkcjonowanie i konkurencyjność podmiotów gospodarczych, praca statutowa IBRKK, Warszawa 2009 s.87-95  
M.Hryniewicka , J.Sawicki, Zmiany wzajemnych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami sektora MSP a bankami w warunkach kryzysu, praca statutowa IBRKK, Warszawa 2010 s.1-32  
Program dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych, jako jedna z form wspierania przedsiębiorstw przez BGK, praca statutowa IBRKK, Warszawa 2011 s.1-15  
Założenia i sposób rozwiązywania problemów rozwoju regionalnego, [w:] T. Smuga (red) Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych na zmiany pozycji rynkowej przedsiębiorstw, praca statutowa IBRKK, Warszawa 2013 s.31-40  
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój regionu na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] T. Smuga (red) Wpływ interwencji z funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw – ujęcie regionalne, praca statutowa IBRKK, Warszawa 2014 s.130-148