Ekspertyzy

Rekomendowane wskaźniki celów Strategii Rozwoju Kraju 2011-2020 wraz z prognozą ich wartości s.117-120 + załącznik do projektu: Ocena wskaźników strategii zintegrowanych (cząstkowych) – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego J. Kotyński, T. Smuga (kier. projektu) [w:] „Prognoza kształtowania się wskaźników realizacji celów rozwojowych wyznaczonych w podstawowych dokumentach strategicznych kraju” – Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s.125-144. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
Ocena wykorzystania instrumentów wsparcia eksportu oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego [w:] „Analiza funkcjonowania infrastruktury finansowego wspierania polskiego eksportu tj. KUKE i BGK w latach 2000-2009 ze szczególnym uwzględnieniem eksportu realizowanego na rynki krajów o podwyższonym ryzyku a także eksportu realizowanego przez MSP”, T. Smuga (kier. projektu) - Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2010, s.44-56.  
Postawy polskich banków wobec finansowania eksportu na rynki krajów podwyższonego ryzyka w warunkach kryzysu i w okresie pokryzysowym [w:] Otoczenie zewnętrzne i założenia makroekonomiczne do strategii działania KUKE S.A na lata 2010-2013, K. Marczewski (red), Ekspertyza wykonana dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów eksportowych, Warszawa 2009, s.31-37.  
Czynniki regulacyjne (bariery prawne i administracyjne działalności sektora motoryzacyjnego), [w:] Uwarunkowania funkcjonowania przemysłu motoryzacyjnego, W. Burzyński, P. Ważniewski (red), Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2009, s.111-124.  
Gospodarowanie nieruchomościami i inwestycjami kapitałowymi w ocenie kadry kierowniczej JBR – Case study [w:] Gospodarowanie nieruchomościami i inwestycjami kapitałowymi w JBR nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, L.Pałys (red), Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009, s.50-55.  
M.Echaust (aktual. Hryniewicka), J. Niemczyk; Wybrane elementy systemu instytucjonalnego zatrudnienia sezonowego w Unii Europejskiej i w Polsce [w:] T.Smuga (kier) Sezonowe zatrudnienie w przedsiębiorstwach sektora usług turystycznych, IBRKiK na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki; Warszawa 2008, s.9-23.   
M.Echaust (aktual. Hryniewicka), W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga; Wpływ funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw [w:] Zmiany konkurencyjności polskiej gospodarki po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej, wykonana pod redakcją J. Kotyńskiego przez IBRKiK na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Warszawa 2008, s.83-135